بخش ها: درمانگاه عمومی، درمانگاه تخصصی داخلی، طب کار، دندانپزشکی، آزمایشگاه، داروخانه شبانه روزی