بخش ها: درمانگاه عمومی، درمانگاه تخصصی دافعی، طب کار، دندانپزشکی، آزمایشگاه، داروخانه شبانه روزی