بخش ها: درمانگاه عمومی، درمانگاه تخصصی دافعی، طب کار، دندانپزشکی، آزمایشگاه، داروخانه شبانه روزی


افتتاح بخش طب کار درمانگاه آرتا شفا بخش

توضیحات: طب کار شاخه ای از طب است که به برسی روابط موجود بین سلامت «کارگرـ توانایی انجام کارـ شرایط کارها و محیط فیزیکی ـشیمیای و اجتماعی محیط کار میپردازد.