روزهای زوج صبح:خانم دکتر مریم ثابت وند

روز های زوج عصر:خانم دکتر شادی کفاش چیانروزهای فرد صبح:خانم دکتر سودا نوری

یک شنبه و سه شنبه عصر:خانم دکتر مریم ثابت وند

پنجشنبه و جمعه عصر:آقای دکتر مسعود شعبانی